Smluvní přepravní podmínky pro rezervaci a prodej jízdenek v Předprodejním a rezervačním systému pravidelné autobusové a vlakové dopravy AMSBus.cz

1. Úvod

 • Systém AMSBus.cz zajišťuje rezervaci a prodej jízdenek na stanovené autobusové a vlakové spoje dopravců v jimi definované předprodejní době. Provozovatelem systému je ČSAD SVT Praha s.r.o. se sídlem Křižíkova 4-6, 186 00 Praha 8, dále jen Provozovatel. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 11856, IČ 45805202, DIČ CZ45805202.

2. Registrace

 • Rezervace jízdenek v systému AMSBus.cz může provádět jen registrovaný uživatel (zákazník). Nákup e-jízdenky (s platbou akceptovanou platební kartou, převodem z účtu pomocí internetového bankovnictví) lze provést i bez předchozí registrace. Registrace je bezplatná. Při registraci jsou požadovány následující údaje:
  - Email (slouží jako login)
  - Heslo
  - Jméno
  - Příjmení
  - Telefon (používá se pro mimořádné situace)
 • Pro potvrzení registrace je třeba vyplnit všechny povinné údaje a dále je nutný souhlas se smluvními podmínkami a souhlas se zpracováním osobních údajů. Proběhne-li registrace v pořádku, je zákazníkovi na zadaný email zaslána informace o postupu aktivace účtu.
 • Doba platnosti registrace je stanovena na 12 měsíců od provedení registrace. Tato doba se prodlužuje vždy o dalších 12 měsíců po rezervaci nebo nákupu jízdenky.

3. Rezervace

 • Rezervací se rozumí bezplatné, nezávazné a dočasné zablokování jízdenky pro její pozdější zakoupení. V průběhu rezervace je zákazník informován, do kdy je možné rezervovanou jízdenku zakoupit. Rezervaci provádí zákazník výběrem z možných spojení, která mu systém nabídne po vyplnění údajů o nástupní a cílové zastávce, čase a dni odjezdu.
 • Pokud dopravce na vybraný spoj umožňuje nákup e-jízdenky, lze rezervaci zakoupit on-line jako e-jízdenku vložením rezervace do nákupního košíku a uhrazením bezhotovostní platbou přes vybranou platební bránu (viz Nákup e-jízdenky).
 • Rezervovanou jízdenku je možno zakoupit i v provozní době kterékoliv pokladny AMSBus (http://pokladny.amsbus.cz) po nahlášení kódu rezervace.

4. Nákup e-jízdenky

 • Nákup e-jízdenky je možný s registrací i bez registrace.
 • Před nákupem jízdenky je vyžadován souhlas se smluvními podmínkami a souhlas se zpracováním osobních údajů.
 • V průběhu nákupu zákazník zadá požadovaný počet jízdenek včetně konkrétních slev. Požaduje-li dopravce jméno cestujícího, je nutno zadat jméno konkrétního cestujícího, případně další požadované údaje (viz Údaje o cestujících). V případě nákupu bez registrace je nutno zadat e-mailovou adresu, na kterou bude e-jízdenka doručena.
 • Bez předložení zobrazené nebo vytištěné e-jízdenky a na vyzvání i dokladu potvrzujícího nárok na slevu nebude cestujícímu umožněn nástup do autobusu nebo jízda ve vlaku a e-jízdenka propadá bez náhrady. Pokud dopravce nepožaduje zobrazení nebo vytištění e-jízdenky, postačí se prokázat kódem e-jízdenky. Na tuto skutečnost je zákazník upozorněn v průběhu nákupu e-jízdenky a v e-mailu s e-jízdenkou.
 • Při úhradě e-jízdenky je zákazník přesměrován na jím zvolenou platební bránu. Provozovatel se žádným způsobem nedostane do styku s citlivými údaji internetového bankovnictví zákazníka (přihlašovací údaje) nebo platební karty zákazníka, zejména k číslu platební karty, jménu držitele a době platnosti karty. Platba kartou je zajištěna systémem 3D Secure.
 • Po úspěšně provedené platbě vystaví Provozovatel e-jízdenku v elektronické podobě.
 • Soubor e-jízdenky ve formátu pdf zašle Provozovatel zákazníkovi elektronickou poštou na adresu, kterou zákazník uvedl během nákupu. Tento soubor si může zákazník zobrazit, vytisknout nebo uložit.

5. Údaje o cestujících

 • Na některých linkách vyžadují dopravci údaje o cestujících, např. příjmení a jméno, telefonní číslo. V tomto případě jsou tyto údaje požadovány, na jízdenkách uváděny a jízdenky jsou nepřenosné.
 • Zákazník je při výběru spoje informován o platných slevách pro daný spoj. Nárok na slevu musí cestující prokázat při nástupu do autobusu nebo ve vlaku, jinak ztrácí nárok na přepravu bez náhrady.

6. Ochrana osobních údajů a odpovědnost Provozovatele

 • Osobní údaje zpracovává Provozovatel jako správce pouze na základě a v rozsahu dovoleném zákonem č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů).
 • Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a pro účely provedení objednávky jízdního dokladu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity.
 • Zákazník při registraci dává souhlas ke shromažďování a zpracování určitého okruhu osobních údajů. Při registraci jsou pořizovány jen údaje nezbytné pro technologické zabezpečení funkce systému AMSBus. Informace o zákazníkovi a o jeho nákupech jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím stranám, vyjma poskytnutí orgánům veřejné moci, vyžadují-li to právní předpisy.
 • V záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů může Zákazník kontaktovat e-mail: gdpr@amsbus.cz. Zákazník má právo na informaci o zpracování osobních údajů, na poskytnutí kopií osobních údajů i podrobností zpracování. Zákazník má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování (změnu či zrušení registrace), může vznést námitku, podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Provozovatel neodpovídá za dopravce, jejichž odpovědnost se řídí příslušnými přepravními řády a smluvními přepravními podmínkami.
 • Provozovatel nenese zodpovědnost za případné škody vzniklé nepřevzetím e-jízdenky zákazníkem.

7. Odpovědnost zákazníka

 • Při nákupu e-jízdenky je zákazník povinen zkontrolovat všechny údaje, zejména datum a čas odjezdu, vybraný spoj, cenu i e-mailovou adresu pro doručení.
 • Při vyzvednutí rezervace v prodejních kancelářích systému AMSBus musí zákazník zkontrolovat všechny údaje na jízdence ihned po jejím převzetí a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí musí v místě nákupu ihned (nejpozději do 30 minut) po převzetí jízdenky požádat o storno jízdenky.

8. Vrácení e-jízdenky

 • Podmínky pro vracení jsou stanoveny dopravcem. Na jízdence je vytištěna příslušná srážka/doba do odjezdu v hodinách, do kdy lze e-jízdenku vrátit.
 • E-jízdenku je možno vrátit jen prostřednictvím aplikace AMSBus.cz, nikoliv v prodejních kancelářích systému AMSBus.
 • Vrácená částka bude zákazníkovi prostřednictvím zákazníkem použité platební brány převedena na účet, ze kterého provedl úhradu.

9. Reklamace e-jízdenky

 • Za průběh přepravy odpovídá dopravce. Cestujícímu nevzniká nárok na úhradu případných škod způsobených zpožděním nebo zrušením spoje. Pokud cestující jízdenku na méně než 250 km nepoužil proto, že příslušný spoj byl zrušen nebo opožděn na odjezdu o více než 30 minut, bude mu jízdné vráceno. Přeprava na větší vzdálenost se řídí nařízením EP č. 181/2011.
 • O tuto náhradu musí zákazník požádat Provozovatele prostřednictvím formuláře zákaznické podpory, kde přiloží i reklamovanou e-jízdenku. Odkaz na formulář je uveden na stránkách AMSBus.cz. Provozovatel se zavazuje potvrdit všechny takto přijaté reklamace do dvou pracovních dnů. Pokud zákazník během této lhůty potvrzení neobdrží, je nutno považovat reklamační požadavek za nedoručený a reklamaci opakovat. Ve výjimečných případech může zákazník reklamaci a vytištěnou e-jízdenku zaslat doporučeným dopisem zaslaným na adresu Provozovatele, tj.:

  ČSAD SVT Praha s.r.o.
  Křižíkova 4-6
  186 50 Praha 8 - Karlín

 • Provozovatel reklamaci ověří u dopravce, a pokud se potvrdí její oprávněnost, vrátí zákazníkovi prostřednictvím zákazníkem použité platební brány jízdné na účet, ze kterého byla provedena úhrada. O výsledku reklamačního řízení bude zákazník vyrozuměn.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Tento dokument nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 3. 2024.